Statut Stowarzyszenia

R o z d z i a ł I
Postanowienia ogólne
§ 1

    Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego im. Dra Roberta Kocha w Wolsztynie, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 20 poz.104 ze zmianami),
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 ze zmianami),
 3. Niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wolsztyńskiego,
 2. Do realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wolsztyn,
 4. Stowarzyszenie może ustanawiać wyrożnienia, odznaki i nadawać je osobom prawnym i fizycznym, zasłużonym dla realizacji celów Statutowych.

R o z d z i a ł II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 4

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. Ochrony i promocji zdrowia,
 2. Promocji i organizacji wolontariatu,
 3. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańcow powiatu wolsztyńskiego i powiatów ościennych,
  2. działania na rzecz ustawicznego doposażania szpitala powiatowego w specjalistyczny sprzęt medyczny,
  3. działania na rzecz tworzenia infrastruktury szpitalnej, przyjaznej dla pacjantów.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Poszukiwanie sponsorów w celu pozyskania środków finansowych i rzeczowych, w tym z przekazywanego odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 2. Wykonywanie zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej,
 3. Przygotowanie i realizację projektów finansowych ze środków pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł,
 4. kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania praw pacjenta,
 5. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy lekarzy i pielęgniarek szpitala powiatowego,
 6. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań na temat szeroko rozumianej ochrony zdrowia mieszkańców,
 7. Działalność wydawniczo - informacyjną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności ogółu swych członków oraz ich społecznej pracy.

§ 7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów publicznych,
 2. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodplatna lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego,
 3. z działalności odpłatnej gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie realizacji celów statutowych.

R o z d z i a ł III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizację celów statutowych, złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do niego oraz zostanie przyjęta w formie ustalonej przez Zarząd,
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca realizację celów w formie pomocy materialnej,
 3. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych. Godność taką nadaje Walne Zebranie Członków.
 4. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia następuje przez Zarząd, w formie zaprotokółowanej uchwały.

§ 9

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  3. uczestniczenia we wszystkich działaniach i zebraniach Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierajacy ma prawo:
  1. udziału z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia a osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela,
  2. zgłaszania wniosków dotyczacych działalności Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków, z głosem doradczym.

§ 10

Członek zwyczajny jest obowiązany:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnie opłacać ustaloną składkę członkowską.

§ 11

 1. Utrata członkostwa następuje przez:
  1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone pisemnie do Zarządu,
  2. skreślenie z listy członków przez Zarząd, z powodu nie opłacania składki członkowskiej przez okres dłuższy niż jeden rok ( w trzynastym miesiącu),
  3. na skutek śmierci członka,
  4. wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu; naruszenia postanowień Statutu, regulaminu, uchwał, działania na szkodę Stowarzyszenia oraz popełnienia przestępstwa związanego z działalnością Stowarzyszenia.
 2. Członek Stowarzyszenia który dobrowolnie wystąpił, został skreślony lub wykluczony ze Stowarzyszenia, nie może żądać zwrotu składek lub innych świadczeń wniesionych do Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Zarządu.

R o z d z i a ł IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
 3. Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia ( członków Zarządu z członkami Komisji Rewizyjnej).
 4. Walne Zebranie Członków może uchwalić tajność lub jawność głosowania.
 5. Wybory do władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych członków.
 6. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 7. Władze Stowarzyszenia mogą uzupelnić swój skład o nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, w liczbie nie przekraczajacej 1/3 ustalonego składu.
 8. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebrania Członków
§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane jest, co najmniej raz w roku.
 4. O terminie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie:
  1. Uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków,
  2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej ; z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania lub wniosku o jego zwołanie. W zawiadomieniu członków podaje się ogólny porządek zebrania. Termin o którym mowa w § 13 ust.4 nie obowiązuje.
 7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – uprawnieni członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są większością głosów:
  1. w I terminie – przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania,
  2. w II terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 8. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
 9. Podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczenie lokwidatorów i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 16

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, wybranyach przez Walne Zebranie Członków na 4 letnią kadencje. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i regulaminu.
 2. Zarząd wybiera spośród swych członków ; prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 17

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 4. Ustalanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.
 8. Prowadzeniu rejestru członków zwyczjnych, wspierających i honorowych.
 9. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§ 18

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, niezależnym od Zarządu.
 2. Komisje wybiera Walne Zebranie Członków na 4 letnią kadencje.
 3. Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami władz zarządzających Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami tego organiu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
  3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie, zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U.Nr 26, poz.306 z 2000 r, Nr 85 poz. 924 i Nr 154 poz. 1799 z 2001r, Nr 113 poz.984 z 2002 r oraz Nr 45 poz.391 i nr 60 poz.535 z 2003 r.).
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 19

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności a szczególnie gospodarki finansowej Stowarzyszenia – co najmniej raz w roku.
 2. Kontrola opłacania składek,
 3. Składanie sprawozdania na Wolnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 4. Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

R o z d z i a ł V
Majątek Stowarzyszenia
§ 20

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze. ruchomości i nieruchomości.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z ofiarności publicznej,
  3. darowizny, spadki, zapisy,
  4. dochody z działalności statutowej i gospodarczej,
  5. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  6. dotacje i subwencje.

§ 21

Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Do nabycia, zbywania i obciążenia majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań finansowych uprawniony jest wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia. Decyzje Zarządu w tych sprawach zapadają bezwzględną większością głosów.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie uprawnionych dwóch przedstawicieli Zarządu, w tym prezesa, jego zastępcy lub innego członka Zarządu.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz, pracowników oraz osób z którymi członkowie Stowarzyszenia , członkowie władz i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwani dalej “ osobami bliskimi”
  2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ł VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 23

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały, podjętej większością 2/3 głosów delegatów na Walnym Zebraniu Członków w obecności co najmniej połowy liczby członków w I terminie i bez względu na ich liczbę w II terminie.

§ 24

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy:

 1. Uchwały przyjętej większością 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Decyzji Sądu, na wniosek organu nadzorującego.

§ 25

 1. Likwidatorami Stowarzyszenia mogą być Członkowie Zarządu względnie inne osoby powołane na likwidatora przez Walne Zebranie Członków.
 2. Osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków na likwidatorów Stowarzyszenia wstępują w prawa i obowiązki Zarządu.
 3. Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych umów chyba, że jest to konieczne dla likwidacji Stowarzyszenia.
 4. Likwidatorzy w pierwszej kolejności zgłaszają wniosek do właściwego sądu rejestrowego o wpisanie wszczęcia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia.
 5. Likwidacje Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z przepisami prawa o Stowarzyszeniach oraz postanowieniami Walnego Zebrania Członków, w tym postanowieniami uchwały o przekazaniu majątku Stowarzyszenia.

R o z d z i a ł VI
Postanowienia końcowe
§ 26

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają moc wiążącą dla wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały naruszające postanowienia niniejszego Statutu oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa są nieważne z mocy prawa i podlegają uchyleniu w każdym czasie.

§ 27

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.